Az intézmény működésének jogszabályi alapjai

Büntető eljárásjogi, anyagijogi, végrehajtási jogszabályok

– 2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről (Btk.);
– 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be.);
– 2013. évi CCXL. tv. a büntetések, az intézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról (Bv.tv.);
– 1/2015. (I.14.) EMMI rendelete a javítóintézetek rendtartásáról;
– 11/2014. (XII.13.) IM. rendelet a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és az egyéb szervekre háruló feladatokról;
– 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról (Bny. tv.);
– 2012. évi II. tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről,
– 20/2009. (VI.19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól,
– 8/2013. (VI.29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről,
– 9/2003. (V.6.) IM-BM-PM együttes rendelet a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban,

Gyermekjólétre, gyermekvédelemre vonatkozó jogszabályok

– 1991. évi LXIV. tv. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről;
– 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.);
– 1998. évi LXXXIV. tv. a családok támogatásáról;
– 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról;
– 235/1997. (XII.17) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervezetek és személyek által kezelt személyes adatokról;
– 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
– 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Egyéb, az intézet működését meghatározó fontosabb jogszabályok

– 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
– 2009. évi CLV. tv. a minősített adatok védelméről
– 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.);
– 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
– 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoc. tv.);
– 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
– 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról (Áht.);
– 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
– 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
– 2000. évi C. tv. a számvitelről (Szám. tv.);
– 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
– 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.);
– 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról;
– 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményben történő végrehajtásáról,
– 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Ber.) ,
– 8/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról,
– 9/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,
– 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről,
– 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.),
– 1992. évi LXVI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
– 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartamára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról,
– 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről.
– 59/2014. (XII.8.) BM. rendelet a javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról.
– 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról (EMMI közétk.)