Az intézmény működésének jogszabályi alapjai

Büntető eljárási, anyagi, végrehajtási jogszabályok:

Gyermekjólétre, gyermekvédelemre vonatkozó jogszabályok:

 • 1991. évi LXIV. tv. a gyermeki jogokról New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény;
 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.);
 • 1998. évi LXXXIV. tv. a családok támogatásáról;
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról;
 • 235/1997. (XII.17) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervezetek és személyek által kezelt személyes adatokról;
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
 • 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Egyéb, az intézet működését meghatározó fontosabb jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.);
 • 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoc. tv.);
 • 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról (Áht.);
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 2000. évi C. tv. a számvitelről (Szám. tv.);
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
 • 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.);
 • 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról;
 • 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményben történő végrehajtásáról
 • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Ber.)
 • 8/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
 • 9/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
 • 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.)

Lezárva 2015. december 31-én!