Hitélet az intézményben

Az intézetben biztosított a vallásgyakorlás. Heti rendszerességgel, szintenként tart biblia történeti foglalkozásokat a csoportoknak intézetünk egyik nevelője, amelyet filmvetítéssel tesz látványosabbá és érthetőbbé. A keresztény ünnepek közeledtével az ünnephez szorosan kapcsolódó ismeretanyag kerül átadásra. Az intézményben a hitélet gyakorlására ún. „Csendes szoba” került kialakításra, így megteremtettük annak lehetőségét is, hogy rendszeresen jelen lehessenek az egyházak, felekezetek képviselői. Heti rendszerességgel keresi fel intézetünk fiataljait a katolikus egyház képviselője és egyházközössége néhány fiatalja, akik a fiatalkorúakkal közösen rajzolnak, énekelnek, beszélgetnek, imádkoznak. Karácsonykor az egyik református gyülekezet fiataljai ajándékoznak meg bennünket műsorukkal. Ezek a foglalkozások beágyazódtak az intézet életébe, a délutáni órarendbe és törekednünk kell arra, hogy hosszú távon is együttműködhessünk, mivel rendkívül jó hatással vannak fiataljainkra, mindennapi életükre.
A keresztény ünnepek közül az Adventet, a Karácsonyt és a Húsvétot az intézet fiataljai és munkatársai közösen ünneplik. Immár hagyománnyá vált, hogy az udvarunkon felállított kopjafánál együtt emlékezünk Halottak Napján is.

Elmondható, hogy az előzetesen letartóztatott fiataljaink jelentős részének kultúrájában jelen van a vallásos érzület, amely a közvetlen környezetük díszítésében, vallásukra utaló tárgyak őrzésében is megjelenik.

Vallásgyakorlás szabályai és rendje

  • A fiatalkorú jogosult a vallási és lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztására, annak kinyilvánítására és gyakorlására.
  • Az intézet minden eszközzel elősegíti a fiatalkorú hitéletének gyakorlását.
  • A fiatalkorúval kapcsolatot tarthat az egyház erre hivatalosan felhatalmazott képviselője, akinek írásos kérelmére az intézet igazgatója engedélyt és tájékoztatást ad a kapcsolattartás realizálásáról. A kapcsolat felvételét bármelyik fél kezdeményezheti, vagy elutasíthatja.
  • A fiatalkorú vallási hovatartozásáról az intézet nyilvántartást nem vezet, az ezzel kapcsolatos adatokról tájékoztatást nem ad.
  • Az intézet biztosítja a vallásgyakorláshoz szükséges időpontot, az arra alkalmas helyiséget. A tárgyi kellékekről az egyház gondoskodik.
  • Az intézet biztosítja a vallásgyakorlás céljából az ellenőrzés nélküli érintkezés lehetőségét a fiatalkorú és az egyház meghatalmazott képviselője között.
  • A fiatalkorú jogosult magánál tartani a vallás gyakorlásához szükséges könyveket, továbbá az intézet rendjét és biztonságát nem veszélyeztető vallási kegytárgyakat.
  • Az egyház képviselője nem avatkozhat be az intézet szakmai tevékenységébe.
  • Az intézet a szakmai oktató, nevelő munkája során is szervez egyházi/vallási vonatkozású rendezvényeket.