Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés, adatvédelem

Az intézet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló az 1997. évi XXXI. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról szóló 2009. évi XLVII. tv., a büntetőeljárásról szóló 2017. évi. XC. tv., a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015 (1.14). EMMI rendeletben meghatározottak és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) szerint teljesíthet adatszolgáltatást, és felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért.

A minősített adatok tekintetében, azok keletkezésére, valamint a más szervektől érkezett minősített adatok kezelésére, nyilvántartására, továbbítására a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben meghatározottakat is figyelembe kell venni.

Az intézet köteles a személyes adatok kezeléséről, megőrzéséről gondoskodni. Mint adatkezelő köteles biztosítani az adatok védelmét a véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben és biztosítania kell, hogy azokhoz jogosulatlan személy vagy szerv ne férhessen hozzá. Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat és a Közérdekű Adatok Megismerésének és Közzétételének rendjéről szóló szabályzat rögzíti.

Az intézet valamennyi dolgozója, beosztástól függetlenül köteles a tudomására jutott személyes adatokat megőrizni, arról csak az illetékes vezetőt, vagy az ügyben intézkedésre jogosult ügyintézőt, munkatársat tájékoztathatja munkaköri kötelezettségéből eredően. Az intézet munkatársai feladat ellátásuk során kötelesek maradéktalanul betartani az adatvédelmi szabályokat, a tudomásukra jutott információkat kötelesek szolgálati titokként kezelni.