A kapcsolattartás szabályai és rendje


Az intézet elősegíti, hogy a fiatalkorú a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozóival megfelelő
kapcsolatot tartson, azokat fejlessze, továbbá, hogy a nevelésbe vett fiatalkorú kapcsolata ne
szakadjon meg a fiatalkorú gondozását korábban ellátó gyermekotthonnal, nevelőszülővel.
Kapcsolattartásra jogosult személyek:
A fiatalkorú a hozzátartozójával, szülői felügyeleti jogát gyakorló szülőjével, más törvényes
képviselőjével jogosult kapcsolattartásra, ha nem merült fel kizáró ok a kapcsolattartás
tekintetében.
Hozzátartozók:
a) az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy élettársa,
b) az örökbefogadó és a nevelőszülő (ideértve az együtt élő mostohaszülőt is), az örökbe
fogadott és a nevelt gyermek (ideértve az együtt élő mostohagyermeket is),
c) a testvér és a testvér házastársa vagy élettársa,
d) a házastárs, az élettárs,
e) a házastárs vagy az élettárs egyeneságbeli rokona és testvére
A fiatalkorú a fentebb felsoroltakon kívül más személyekkel is tarthat kapcsolatot. Ilyen
irányú kérelem esetén, amennyiben a kapcsolattartásra megjelölt személy az intézet részére
visszaküldte a kapcsolattartási nyilatkozatot, az igazgató előzetesen beszerzi a rendelkezési
jogkör gyakorlójának engedélyét.
A fiatalkorúnak a hozzátartozóján kívüli más személlyel való kapcsolattartása a növendék
fejlődése, nevelése érdekében korlátozható, amiről az igazgató dönt. A látogatásból ki kell zárni azt, akivel a fiatalkorú kapcsolattartását a rendelkezési jogkör gyakorlója nem engedélyezte, illetve azt, akinek magatartása a fiatalkorú vagy az intézet biztonságát, rendjét veszélyezteti.
A kapcsolattartás általános rendje:
Kapcsolattartásra az intézet rendje szerint, látogatásra a javítóintézettel előre egyeztetett
időpontban kerülhet sor.
A kapcsolattartás formái:
– levelezés,
– csomagküldés,
– telefonbeszélgetés,
– látogatás
– családi konzultáció
A növendékügyi iroda a befogadáskor, ill. a nevelő az első nevelői foglalkozáson
nyilatkoztatja a csoportjába fogadott előzetes letartóztatottat arról, hogy mely személyekkel
kíván kapcsolatot tartani. A fiatalkorú által megnevezett személyek nevét és lakcímét,
telefonszámát, valamint a rokonsági, egyéb kapcsolati fokot a kapcsolattartási nyilatkozaton
rögzíti, nyilvántartásba veszi. A javítóintézet, az előzetes letartóztatás végrehajtása rendjének és biztonságának megőrzése érdekében és a kapcsolattartó személyazonosságának a látogatás alkalmából történő megállapítása céljából – a kapcsolattartóként megjelölt személy vagy törvényes képviselőjének hozzájárulásával – nyilvántartja mindazoknak a személyeknek a személyes adatait, akikkel a fiatalkorú kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás engedélyeztetési folyamatában a csoport nevelője és a növendékügyi iroda
munkatársa minden esetben köteles ellenőrizni, hogy a fiatalkorú kapcsolattartása engedélyezett-e megjelölt személlyel.

 1. Levelezés
  Az általános levelezés a kapcsolattartók által küldött vagy a letéti pénzből vásárolt bélyeggel
  ellátott borítékkal történik.
  A fiatalkorú büntető ügyével kapcsolatos valamennyi beadványát az erre illetékes szerveknek
  hivatalból, az intézmény továbbítja.
  Az előzetes letartóztatott az engedélyezett személyekkel, korlátlan gyakorisággal és
  terjedelemben levelezhet. A levelezés biztonsági okokból szúrópróbaszerűen ellenőrizhető.
  Az ellenőrzés célja annak megakadályozása, hogy a fiatalkorú a biztonságát vagy az
  intézmény biztonságos működését sértő vagy veszélyeztető eszközhöz, információhoz jusson
  vagy azt továbbíthassa, illetve a büntetőeljárás eredményességét negatívan befolyásoló
  információt cserélhessen a kapcsolattartó személlyel. Az ilyen levél továbbításának, ill.
  kézbesítésének megtagadását a fiatalkorúval közölni kell.
  A fiatalkorúnak a hatóságokkal, továbbá a jogszabályok által az emberi, állampolgári,
  valamint nemzeti és kisebbségi jogok védelmére feljogosított szervezetekkel és a védővel
  való levelezése nem ellenőrizhető. Ha gyanú merül fel arra nézve, hogy a fiatalkorú részére
  érkező levelek nem a feladóként feltüntetett hatóságtól, szervezettől vagy a védőtől
  származnak, a levelet a fiatalkorú jelenlétében kell felbontani, és arról jegyzőkönyvet kell
  felvenni.
 2. Csomagküldés
  Minden előzetes letartóztatott növendék az engedélyezett kapcsolattartói nyilvántartásban
  szereplő személytől csomagot kaphat.
  A fiatalkorú csomagot postai úton, látogatási időn kívüli személyes leadással, illetve
  látogatáskor kaphat. A fiatalkorú részére legfeljebb havi két alkalommal küldhetnek, vagy
  adhatnak át csomagot az intézetben. A csomag súlya alkalmanként nem haladhatja meg az 5
  kg-ot. A csomagot a fiatalkorú és nevelője jelenlétében kell felbontani és tartalmát ellenőrizni.
  Az intézetbe érkezett vagy az intézetből visszaküldött csomagokról nyilvántartást kell vezetni.
  Az intézet nem vesz át továbbításra, illetve kézbesítésre olyan postai csomagot, amelyen a
  feladó neve és címe nincs feltüntetve. Az érkező csomagokat a portaszolgálatos rendész veszi
  át. Az intézetbe csak átvizsgált, a biztonsági szabályoknak és a csomagokra érvényben lévő
  tartalmi előírásoknak megfelelő csomag kerülhet be.
  A rendészet a csomag átvizsgálásáról, tartalmáról, átvételéről jegyzéket készít, melyet az
  átadó és átvevő aláírásával hitelesít. A csomag átvételét a fiatalkorú előzetes letartóztatott
  aláírásával igazolja. Az át nem vehető tételeket a rendészet elzárja, nyilvántartja, látogatáskor
  a hozzátartozó részére kiadja. Az így át nem vett, romlandó vagy sérült, egyéb okból nem
  tárolható termékeket az igazgató felé történő jelzést követően, engedély alapján meg kell
  semmisíteni.
  A fiatalkorú részére érkező pénzküldemény kezelésére a letéti szabályok érvényesek.
  A fiatalkorú írásos kérelme alapján, – amennyiben a kérelmét a nevelője és a nevelési szakmai
  vezető is támogatja – az intézet igazgatója vagy helyettese engedélyezheti a fiatalkorú számára
  személyes tárgyak behozatalát, ill. hozzátartozók részére készített ajándékok kiadását.
  A fiatalkorú tárgyalásról szabadítása esetén, amennyiben a letétjében elhelyezett személyes
  dolgaiért nem jelenik meg, úgy azokat az intézet csomagban megküldi a fiatalkorú címére. A
  postai költség a fiatalkorú letéti pénzéből, munkajutalmából kerül levonásra.
 3. Telefonbeszélgetés
  Az intézet rendje szerint az előzetesen letartóztatott fiatalkorú telefont nem tarthat magánál,
  hívást nem fogadhat.
  Telefonbeszélgetést a fiatalkorúak saját költségükre folytathatnak heti két alkalommal,
  összesen tíz perc időtartamban, regisztrálást és engedélyezést követően, nevelői ellenőrzés
  mellett, – azokkal a hozzátartozókkal illetve azzal a személlyel, akivel a kapcsolattartás már
  engedélyezésre került, és abban a telefonszám rögzítve van. A telefonálás naponta 13-20 óra
  közötti időszakban, az intézmény által kijelölt telefonon keresztül történhet.
  A kívánt számok tárcsázását a nevelő hajtja végre. A lehetőségekhez mérten azonosítja a
  hívott felet és ellenőrzi a beszélgetés folyamatát. A növendék a készülék külső hallgatóját a
  nevelői engedélyt követően emelheti fel. A telefonbeszélgetés biztonsági okokból
  megszakítható. A telefonos kapcsolattartásról a nevelő nyilvántartást vezet. Ellenőrzés nélkül folytathat a fiatalkorú telefonbeszélgetést ügyvédjével, az egyház
  képviselőjével, emberi, kisebbségi jogok képviselőjével, de a telefonhívás kezdeményezése ez
  esetben is ugyanúgy történik, mint egyéb hívás kezdeményezésekor.
  Az igazgató a fiatalkorú kérelmére, méltánylást érdemlő esetben további telefonálási
  lehetőséget is engedélyezhet.
 4. A látogatás rendje

  A fiatalkorú kéthetente 30 perc időtartamban kapcsolattartóival felügyelet mellett, látogatás
  keretében találkozhat.

A látogató fogadása az erre kijelölt helyiségben, asztal mellett ülve, rendész vagy egyéb, az
ügyeletes vezető által kijelölt munkatárs jelenlétében, folyamatos felügyelet mellett történik.
A fiatalkorú látogatója látogatási engedély alapján léphet be az intézetbe, az engedélyben
meghatározott időpontban. A látogatás megkezdéséhez fényképes, a látogató személyének
hivatalos azonosítására alkalmas igazolvány/okmány és a látogatási engedély szükséges. A
látogatási engedély másra nem ruházható át.
A látogatási időben a fiatalkorú maximum négy személyt fogadhat, akik közül a látogató
helyiségben egy időben összesen:
– maximum 2 fő felnőtt, vagy
– 2 fő felnőtt + 2 fő hat év alatti gyermek, vagy
– 2 fő felnőtt + 1 fő hat és tizennyolc év között fiatalkorú tartózkodhat.
A látogatás időtartama a látogatási engedélyen kerül feltüntetésre, amely alkalmanként 30
percnél nem rövidebb idő.
A látogatási idő a fiatalkorú kérelmére, az igazgató vagy helyettese engedélyével, rendkívül
indokolt esetben 30 perccel meghosszabbítható. Ez vonatkozik a rendkívüli látogatás
engedélyezésére is. Ha olyan személy érkezik az egyeztetett időpontban látogatási céllal,
akinek neve az értesítésen nem szerepel, de a fiatalkorú kapcsolattartói között nyilvántartott,
az ügyeletes vezető a növendék kérelme alapján engedélyezheti a látogatást.
A látogatás során a fiatalkorú, a látogató által hozott, ellenőrzött élelmiszert fogyaszthat. A
látogatás ideje alatt csak az intézetben vásárolt, illetve az intézet által biztosított ital
fogyasztható.
Közvetlenül a fiatalkorú részére, semmi nem adható át. A fiatalkorú a látogatójának ajándékot
vagy más tárgyat időben beszerzett és jóváhagyott írásos engedély alapján, a látogatás
felügyeletét ellátó rendész jelenlétében adhat át. A fiatalkorú kérelmét a csoport nevelőjének
és a nevelési szakmai vezetőnek egyaránt támogatnia kell, amelyet az aláírásaikkal is
megerősítenek. Ezt követően a kérelmet engedélyezésre be kell adni a titkárságra. Az
engedélyezést követően, a kérelem visszakerül a növendékhez, aki ezt a látogatás
időpontjában bemutatja és átadja a látogatást felügyelő rendésznek.
Az intézetbe belépő személy köteles betartani az intézet rendjére, a Házirendre és a fogva
tartás biztonságára vonatkozó előírásokat (ezekről a látogatás megkezdésekor tájékoztatást
kap a rendészettől). Amennyiben az előzetesen letartóztatott fiatalkorú vagy a látogatója
megsérti a látogatás rendjét, úgy a látogatás félbeszakítására, illetve, ha a szabályszegést
figyelmeztetés ellenére sem hagyják abba, a látogatás megszakítására kerülhet sor, amely iránt
a rendész köteles intézkedni Az intézkedésről jegyzőkönyv készül.

 1. Családi konzultáció
  – A fiatalkorú vagy a törvényes képviselő kérelmére, az igazgató/igazgató-helyettes
  engedélyével, háromhavonta családi konzultáción vehet részt, amely a javítóintézetben
  megvalósuló kötetlen kapcsolattartási forma. A családi konzultáción elsősorban a szülő,
  törvényes képviselő és közvetlen hozzátartozó vehet részt, kivéve, ha a bíróság, vagy a
  gyámhatóság a kapcsolattartási jogot korlátozta vagy megvonta.
  – A fiatalkorú vagy a törvényes képviselő kérelmére, az igazgató engedélyével családterápiás
  foglalkozáson vehet részt. A családterápiás foglalkozáson nem vehet részt a szülő, ha
  kapcsolattartásra nem jogosult. A családterápiás foglalkozások számát a terápiás szükségletek
  határozzák meg.
  – A családi konzultáció és a családterápiás foglalkozás nem minősül látogatófogadásnak,
  továbbá az a fiatalkorúak között is engedélyezhető.

Eljárás a hozzátartozó betegsége, elhalálozása esetén
A fiatalkorú kérelmére, a hozzátartozója súlyos betegsége vagy halála esetén a rendelkezési
jogkör gyakorlója engedélyezheti a fiatalkorú számára, hogy felügyelettel meglátogassa
súlyosan beteg hozzátartozóját, illetve részt vegyen hozzátartozója temetésén. Ilyen esetben
az intézet megkeresi az intézet székhelye szerint illetékes rendőri szervet a fiatalkorú kísérése
érdekében.
Amennyiben a fiatalkorú kéri, hogy az intézet munkatársa személyes jelenlétével segítse,
támogassa őt a fentebbi eset kapcsán, úgy az intézet gondoskodik a munkatárs személyes
jelenlétéről.
A fiatalkorúnak a kérelme előterjesztéséhez be kell szereznie a kérelmét megalapozó
dokumentumokat.
– A hozzátartozó súlyos betegsége esetén igazolnia kell a hozzátartozó állapotát,
valamint a kérelmében meg kell jelölnie a beteg tartózkodási helyét.
– A hozzátartozó elhalálozása esetén a Halotti Anyakönyvi kivonatot kell bemutatni az
intézet részére, továbbá a rendőri kiszállítás intézése érdekében a temetés pontos
helyét és időpontját.
A fiatalkorú az ügyei intézéséhez segítséget kérhet a nevelőitől, a növendékügyi irodától,
valamint az intézet vezetőitől.

Print Friendly, PDF & Email